Hướng dẫn đăng ký chứng chỉ quỹ mở VNDAF

BƯỚC 1: MỞ TÀI KHOẢN CHỨNG CHỈ QUỸ

Để giao dịch chứng chỉ quỹ mở, nhà đầu tư cần phải hoàn tất thực hiện mở tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ mở. Nhà đầu tư cần chuẩn bị chứng từ/thông tin yêu cầu cho thủ tục mở tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ mở.

Bộ hồ sơ đăng ký gồm 3 phần.

Đơn đăng ký mở tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ mở VNDAF

Phiếu lệnh mua chứng chỉ quỹ mở VNDAF

Đơn đăng ký phương thức giao dịch chứng chỉ quỹ mở VNDAF

Quý nhà đầu tư có thể tham khảo mẫu điền đăng ký theo hướng dẫn dưới đây

BƯỚC 2: ĐĂNG KÝ MUA CHỨNG CHỈ QUỸ

Quý nhà đầu tư có thể đăng ký mua chứng chỉ quỹ qua 3 kênh dưới đây

quy-trình-đăng-ký-quỹ-mở-VNDAF-2

Nhà đầu tư đặt lệnh mua và thanh toán tiền mua trước 10h30 sáng ngày (T-1)

  • Phiếu lênh Mua: phải được điền đầy đủ và hợp lệ, kèm theo chứng từ xác nhận việc chuyển tiền vào tài khoản của Quỹ.
  • Xác nhận kết quả giao dịch:
   • Khi nhà đầu tư đặt lệnh mua chứng chỉ quỹ, số lượng chứng chỉ quỹ nhà đầu tư mua được sẽ là:
    Đăng ký chứng chỉ quỹ mở VNDAF 1
   • Số lượng chứng chỉ quỹ có thể là số lẻ ở dạng thập phân, làm tròn xuống tới số hạng thứ hai sau dấu phẩy. Số chứng chỉ quỹ lẻ sẽ không ảnh hưởng đến khả năng bán lại chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư.
   • Trong vòng 3 ngày làm việc kẻ từ ngày giao dịch CCQ, VNDIRECT sẽ gửi nhà đầu tư xác nhận giao dịch và xác nhận quyền sở hữu đối với số lượng CCQ nhà đầu tư mua được.
  • Lưu ý:
   • Phí chuyển khoản: chọn “phí ngoài” để đảm bảo số tiền ghi trên Phiếu lệnh mua khớp với số tiền nhà đầu tư nộp vào tài khoản quỹ.
   • Số lượng CCQ nhà đầu tư mua được sẽ được làm tròn tới số thập phân thứ hai
   • Giá trị mua tối thiểu: 1.000.000 đồng

BƯỚC 3: NỘP TIỀN VÀO TÀI KHOẢN CỦA QUỸ

Quỹ vào tài khoản của Quỹ tại Ngân Hàng Lưu ký BIDV như đã hướng dẫn. Chi tiết:

Tên tài khoản: QUỸ ĐẦU TƯ CHỦ ĐỘNG VND

Số tài khoản: 122.10.00.255.6668

Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Hà Thành

Nội dung: [Họ tên nhà đầu tư]_[Số tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ mở] Mua Quỹ VNDAF

BƯỚC 4: VNDIRECT XÁC NHẬN LỆNH

VNDIRECT xác nhận lệnh mua thành công qua Email của Quý nhà đầu tư.
Hàng tuần, công ty quản lỹ quỹ IPAAM cập nhật báo cáo NAV của Quỹ VNDAF tại đây và qua Email của Quý nhà đầu tư.